0
Your Cart
0
Your Cart

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Obchodní firma:

jawdefiner s. r. o. se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 5, 15500, Česká republika, IČ: 21411107, DIČ: CZ21411107, zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka číslo: 401547, dále jen „prodávající“

VEŘEJNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky týkající se e-shopu www.jawdefiner.cz kde zodpovedná je obchodná firma:

jawdefiner s. r. o. se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 5, 15500, Česká republika, IČ: 21411107, DIČ: CZ21411107, zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka číslo: 401547, dále jen „prodávající“

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), kde firma:

jawdefiner s. r. o. se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 5, 15500, Česká republika, IČ: 21411107, DIČ: CZ21411107, zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka číslo: 401547, dále jen „prodávající“

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jawdefiner.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.        Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2.     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6.        Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

2.7.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Platební kartou

Dobírkou

3.2.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.        Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.        V případě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.5.        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu lze vzájemně kombinovat.

3.7.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží předem, – jako uhrazenou fakturu, nebo jako neuhrazenou fakturu v případě, že byla objednávka vyhotovena s platbou na dobírku, a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující poslat produkty s reklamačním formulářem, kde bude uvedeno: číslo objednávky, datum objednání, datum doručení, typ zboží, jméno, příjmení, číslo telefonu, adresu a bankovní spojení kupujícího, kam mají být vráceny peníze. Produkty můžete poslat na adresu:

Seberíniho 1, 82103, Bratislava, Slovenská republika

Pro odstoupení od kupní smlouvy nebo reklamace nás vždy kontaktujte výlučně přes mail:

info@jawdefiner.cz.

Jiné způsoby komunikace s prodávajícím jako live chat a profily na sociálních sítích neslouží k tomuto účelu, vzhledem k tomu, že se nejedná o nesmazatelné médium.

Reklamační formulář a více info zde: Reklamační řád

4.2.        Kupující bere na vědomí, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit prostředky poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.3.1 Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém “kamenném” obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Zboží by mělo kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení s zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

4.4.        Vzhledem k charakteru prodávaného sortimentu, Funkční Žvýkačky nelze vrátit pokud bylo zboží rozbaleno, použito nebo vykazuje známky používání. To platí i na balíky, kde se Funkční Žvýkačky nacházejí a tvoří část dodaného zboží. V takovém případě se uplatňuje vrácení na všechny jiné části kromě Funkčních Žvýkaček. To vše jen za předpokladu, že jejich zatavené balení bylo otevřeno.

4.5.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

4.6.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je oprávněn uplatnit nárok na náhradu školy v případě, kdy je vrácené zboží neúplně či poškozené.

4.7.        V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.8.        Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.9 Kupující bere na vědomí, že nepřevzetí zboží není platným odstoupením od kupní smlouvy. Kupní smlouva, která byla platně uzavřena, nelze rozvázat jinak než informováním kupujícího dle odst. 4.1.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.        V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.        Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. *Garancia vrátenia peňazí pri nedostavení výsledkov

6.1. Pro uplatnění garance vrácení peněz při nedostavení výsledků, musí být splněny následující podmínky:

  1. Uběhla minimálně 2 měsíční doba ode dne zahájení cvičení, (bere se den doručení zboží)
  2. Trénující osoba cvičila v rámci svých schopností poctivě, bez zbytečného vynechávání tréninků a řídila se striktně cvičebním plánem a a zásadami správného cvičení z Manuálu
  3. Osoba si pravidelně, alespoň jednou týdně fotila fotku tváře ze předu. Na fotkách musí být tvář zřetelně vyfocena tak, aby se dalo při uplatňování Garance vrácení peněz zřetelně a objektivně posoudit, zda se výsledky dostavily nebo ne. Jakékoli zaznamenatelné dostavení výsledků neguje možnost uplatnění Garance vrácení peněz v celém jejím rozsahu.

6.2. Pro uplatnění vrácení peněz je nutno napsat na emailovou adresu: info@jawdefiner.cz a slovně požádat o uplatnění garance. Potřebné je také přiložit jednotlivé fotky obličeje, fotky jawdefinerů po 2 měsících tréninků (prokázání oužívání), jméno a příjmení a číslo objednávky, na kterou se garance má uplatnit. Garanci lze uplatnit do maximálně 5 měsíců od doručení zboží. Garance není právně vymahatelná.

*Tato garance se nevztahuje na Funkční Žvýkačky, vzhledem k tomu, že se jedná o spotřební zboží.
**Výměna produktů dle služby 2 MĚSÍČNÍ ZÁRUKA PRO OPOUŽÍVÁNÍ ♲ neneguje uplatnění této garance. Garanci si tedy stále můžete uplatnit i po výměně produktů za nové.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Více zde: Reklamační řád

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.4.        Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1.      Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

9.2.      Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

9.3.      Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

10. FOTKY PROMĚN

10.1. Všechny přeměny, progresy a výsledky lidí na webu jsou pouze ilustrační a mají inspirativní charakter. Nemusí se jednat o konkrétní zákazníky, kteří s produkty cvičili. Tyto fotky slouží pouze jako příklad možnosti změny vzezření člověka cvičícího žvýkací svaly. Nejedná se o garantované výsledky, které získá každý, kdo cvičí s jawdefinery.
Účel těchto proměn je pouze ilustračně poukázat na možnosti změny vzhledu obličeje, které může přinést cvičení žvýkacích a obličejových svalů. Kupujícímu odpadá právo se domáhat podobných výsledků, odkazovat se na ně ve spojitosti s výsledky vlastními nebo na jejich základě požadovat vrácení peněz nebo jakoukoli jinou kompenzaci od prodávajícího.

11. VÝSLEDKY CVIČENÍ S JAWDEFINERY

11.1. Cvičení s jawdefinery je aktivita, při které se posilují zejména žvýkací svaly obličeje. Pravidelným cvičením těchto svalů by mělo dojít k jejich zesílení a zvětšení. Na velikosti, intenzitě a rychlosti dostavených výsledků hraje roli velké množství individuálních faktorů jako věk, pohlaví, hmotnost, genetická predispozice, stavba obličeje, celkové zdraví cvičícího a další.
Prodávající negarantuje získání jakýchkoli výsledků cvičením s jawdefinery nebo s funkčními žvýkačkami. Vzhledem k velkému množství faktorů ovlivňujících proces cvičení a posilování žvýkacích svalů, prodávající nemá zodpovědnost za nabyté výsledky, jejich velikost, intenzitu a rychlost nabytí.
Kupující nemá právo domáhat se výsledků cvičením s jawdefinery nebo funkčními žvýkačkami a při nedostavení výsledků požadovat vrácení peněz nebo jakoukoli jinou kompenzaci od prodávajícího. Výjimkou je garance popsaná v ods. 6.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.      Kontaktní údaje prodávajícího:

jawdefiner s. r. o. se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 5, 15500, Česká republika, IČ: 21411107, DIČ: CZ21411107, zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka číslo: 401547
info@jawdefiner.cz

Pro úplnost informací, si přečtěte také: Bezpečnostní podmínky , Zásady ochrany osobních údajů a Reklamační řád

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13.2.2024 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Změna VOP se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou VOP bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

Shopping cart
Your cart is empty
Let's start shopping!
Start shopping