0
Your Cart
0
Your Cart

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího

jawdefiner s. r. o. se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 5, 15500, Česká republika, IČ: 21411107, DIČ: CZ21411107, zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka číslo: 401547, dále jen „prodávající“
a popisuje zboží prodávané internetovým obchodem www.jawdefiner.cz

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o dobu, ve které kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi podobné věci, definované ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej používají právní předpisy.

PRÁVO K UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kupující má právo reklamace. Pro správné posouzení je nutné, aby bylo reklamované zboží čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel, rovněž podmínky stanovené pro používání zboží v přiloženém Manuálu k použití, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností.

MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamaci lze uplatnit písemnou formou e-mailem na adrese: info@jawdefiner.cz nebo poštou na adresu:
Seberíniho 1, 82103, Bratislava, Slovenská republika

Reklamované zboží lze zaslat na uvedenou adresu poštou nebo přes Zásilkovnu (https://www.zasilkovna.cz/odeslani) Součástí reklamace musí být písemný popis vad, které jsou předmětem reklamace a doklad o koupi zboží (vytištěna faktura). Součástí reklamace musí být také kontaktní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, e mail, telefonický kontakt a IBAN. Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:

a)   doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,

b)   doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu;

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění práv z odpovědnosti za vady.
Do obsahu balíku vložte tento reklamační formulář

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti obecně požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované nebo očekávané, že odpovídá požadavkům, je v určeném množství, a odpovídá účelu, který prodávající při použití věci uvádí nebo, pro který se věc obvykle používá. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na zboží po převzetí (zakoupení) zboží v záruční době.

Prodávající neodpovídá za vady pokud:

  • si kupující vadu způsobil sám,
  • kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl a byla mu na zboží z tohoto důvodu poskytnuta sleva,
  • jde-li o zjevné vady zboží a kupující tyto vady nevytkl při přebírání zboží,
  • reklamace odporuje povaze zboží, zejména uplynutí doby trvanlivosti zboží, pro které byla poskytnuta sleva s ceny zboží,
  • které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo které vznikly po uplynutí doby životnosti zboží,
  • způsobené neoprávněným zásahem kupujícího nebo jiné osoby na zboží nebo jeho součást,
  • jedná se o vady zboží ve formě dárků, které kupující obdržel bezplatně.

Chybou u produktů (jawdefinerů) nemůže být opoužívání žvýkáním. Jakékoliv následky spojené s používáním jako: rozžvýkání, zlomení, roztrhání a všechna jiná poškození produktů, které vzniknou během používání produktu se nevztahují do reklamace zboží, jelikož vycházejí z povahy produktu, o čemž je zákazník obezřemen předem i v rámci Bezpečnostních podmínek.

Takové poškození produktů používáním nijak neneguje právo spotřebitele na odsoupení od kupní smlouvy v rámci 14 denní lhůty na vrácení peněz. Při požádání o odstoupení od smlouvy, prodávající navrhne zaslání nových kusů produktů. Pokud spotřebitel s touto formou výměny zboží nesouhlasí, má právo odstoupit od kupní smlouvy v celém rozsahu.

Pokud kupující reklamuje vadu zboží, prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud však k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím.

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACÍ

Prodávající odpovídá za vady zboží po dobu 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. Je-li reklamace vyřízena opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy si zboží převzít, a to iv případě, že tak neučinil. Pokud je reklamace vyřízena výměnou zboží za zboží nové, běží nová záruční doba ode dne, kdy bylo zboží předáno, resp. zaslán kupujícímu. Není-li reklamace vadného zboží uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká.

O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího emailem nebo telefonicky:

  • v případě uznání opodstatněnosti reklamace a vyřízení reklamace výměnou vadného zboží za bezvadné zboží, nebo opravou zboží, zašle email ve kterém potvrdí vyřízení reklamace spolu s tím pošle nové zboží nebo opravené zboží na adresu spotřebitele uvedenou v oznámení o uplatňování reklamace;
  • v ostatních případech zašle prodávající oznámení o vyřízení reklamace na e mail Spotřebitele uvedený v oznámení o uplatnění reklamace nebo písemně poštou.

PRÁVA SPOTŘEBITELE

U vad zboží, které spotřebitel v průběhu záruční doby uplatní, má právo u odstranitelných vad, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. U vad, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání věci, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Pokud je vada odstranitelná, avšak pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad, nemůže spotřebitel věc řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit má kupující i při opravě vadného zboží po lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace. Jde-li o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.


ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Prodávajúcim a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ORD platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajúceho pro vyřešení nastalé situace.

Pro úplnost informací, které jsou důležité pro koupi zboží na internetovém obchodě provozovaném na adrese: www.jawdefiner.cz si přečtěte také: Bezpečnostní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů a Obchodní Podmínky

Poslední aktualizace 5.11.2023

Shopping cart
Your cart is empty
Let's start shopping!
Start shopping